ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

tlak


 
ADSRESPONPREVODY

Fyzikálna veličina tlak má značku p. Tlak je určený pomerom sily, ktorá pôsobí kolmo na nejakú plochu, a obsahu tejto plochy p=F/S

Základnou jednotkou tlaku je pascal (Pa). 1 pascal je tlak, ktorý vyvolá sila 1N rovnomerne rozložená na ploche s obsahom 1m², kolmej na smer sily.

Často používanými násobky sú kilopascal (kPa, 1kPa=1000Pa), megapascal (MPa, 1MPa=1000kPa=1 000 0000Pa). Veľmi často sa hlavne v meteorológii používa hektopascal (hPa, 1hPa=100Pa), tu slúži na vyjadrenie atmosférického tlaku (platí základné pravidlo, že znižovanie tlaku predchádza zhoršenie počasia a dažďu, naopak jeho zvyšovania je pred slnečnými dňami).

Atmosférický tlak zmeral taliansky fyzik Giovanni Torricelli pomocou tlustostěné trubice dlhé asi 1m na jednom konci zatavené. Túto trubicu naplnil ortuťou, po uzavretí ju otočil a ponoril do nádoby naplnenej ortuťou. Ortuť z časti trubice odtečie a po ustálení je zvislá výška ortuťového stĺpca v trubici asi 760mm. Práve výškou tohto ortuťového stĺpca je možné vyjadriť veľkosť atmosférického tlaku (760mmHg = 1013hPa).

Tlak meriame pomocou ortuťových alebo kovových tlakomerov, nanometrov (meracích deformáciu tlakom).