ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

množstvo dát 
ADSRESPONPREVODY

Základnou jednotkou informácie je bit (b), ten môže nadobúdať hodnoty 0 alebo 1 (teda dva stavy, z tohto dôvodu sa v oblasti informatiky používa hlavne dvojková sústava). Vedľajšími jednotkami sú potom kilobit (kb), megabit (Mb) a gigabit (Gb). Z dôvodu využitia dvojkovej sústavy tu všeobecne neplatí pravidlo, že predpona kilo znamená tisícnásobok základnej jednotky. Tu je 1kb=1024b a 1Mb=1048576b (1Mb=1024kb=1024x1024b), atď. Až od roku 1998 existujú dve možnosti prevodu, kedy kilo môže znamenať 1000 aj 1024, zaviedlo sa aj odlišné označenie, ktoré sa ale zatiaľ veľmi nepoužíva. Všeobecne sa teda ďalej považuje kilo za 1024.

Ďalšou dôležitou jednotkou informácie je byte (B, [čítajte bajt], občas sa používa označenie slabika). Platí, že 1B=8b (teda jeden byte je rovný ôsmim bitom). Pretože každý z bitov môže nadobúdať hodnoty 0,1, je do jedného byte možné uložiť kombinácia ôsmich jedničiek alebo núl, tie potom predstavujú číslo uložené v dvojkovej sústave (napr. 00000001=1, 00001000=8 atď). Do jedného byte je teda možné uložiť číslo v rozsahu 0..255 (00000000...11111111). Podobne ako u bitov, aj tu sa používajú predpony kilo, mega, giga, atď., a aj tu platí, že 1kB=1024B atď.

Pre ukladanie dát používame dátové médiá, ktoré majú približne túto kapacitu:

CD700MB
Flash-disk4GB-1TB
DVD5GB
Blu-ray50GB