ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

sila


 
ADSRESPONPREVODY

Fyzikálna veličina sila sa značí F. Sila vyjadruje vzájomné pôsobenie telies alebo polí. Je určená súčinom hmotnosti a zrýchlenia F=m.a, sila je vektorová veličina.

Jednotkou sily je newton (N, čítajte njútn). Jeden newton je sila, ktorá udeľuje voľnému telesu s hmotnosťou 1 kilogramu zrýchlenie 1 meter za sekundu na druhú, 1N=1kg.1m/s²

Často používanými násobky sú kilonewton (kN, 1kN=1 000N), meganewton (MN, 1MN=1 000kN=1 000 000N).

Staršou užívanou jednotkou sily je kilopond (kp, 1kp=9,806605N). Ďalšie užívané jednotky sú dyne (dyn, 1dyn=0,00001N), librová sila (lbf 1lbf=4,448222N) a poundal (pdl 1pdl=0,138255N).

Prístroj na meranie sily je silomer, ten pracuje na princípe predĺženie alebo stlačenie pružiny pôsobením sily.