ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

rýchlosť


 
ADSRESPONPREVODY

Fyzikálna veličina rýchlosť má značku v. Rýchlosť rovnomerného priamočiareho pohybu je určená podielom dĺžky dráhy a času v=s/t

Základnou jednotkou rýchlosti je meter za sekundu (m/s), rýchlosťou 1 meter za sekundu sa pohybuje teleso, ktoré urazí rovnomerným pohybom dráhu 1m za 1s.

Z násobných jednotiek rýchlosti sa najčastejšie používa kilometer za hodinu (km/h, 1km/h=0,28m/s). Stará, ale doteraz používaná, jednotka rýchlosti v námornej, leteckej doprave a v meteorológii je uzol (kn, 1kn=1,852km/h=0,514m/s).

V praxi sa stretávame častejšie s pohybmi, ktorých rýchlosť sa mení. U týchto pohybov je dôležitý údaj priemernej rýchlosti. Priemerná rýchlosť nerovnomerného pohybu je rovná rýchlosti, pri ktorej by teleso prebehlo rovnomerným pohybom rovnakú dĺžku za rovnaký čas.