ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

teplota


 
ADSRESPONPREVODY

Fyzikálnu veličinu teplota značíme t. Teplota charakterizuje tepelný stav telesa, je mierou kinetickej energie neusporiadane sa pohybujúcich častíc hmoty.

Základnou jednotkou teploty je kelvin (K).

Pre vyjadrovanie teploty podľa Celzia používame stupeň Celzia (°C), teplotný rozdiel 1K je rovný 1°C. Teplota topenia ľadu za normálneho tlaku sa ozačuje 0°C a nazýva sa bod mrazu. Teplota varu vody za normálneho tlaku sa označuje 100°C a nazýva sa teplota varu. Teploty nižšie ako 0°C označujeme znamienkom mínus. Prevažne v USA sa používa stupeň Fahrenheita (°F). Táto jednotka je pomenovaná po nemeckom fyzikovi Gabrielu Fahrenheitovi, 0°F je najnižšia teplota, ktorú sa podarilo tomuto fyzikovi chemickou reakciou dosiahnuť, 98°F je teplota ľudského tela.

Teplotu meriame teplomery, tie pracujú väčšinou na princípe tepelnej rozťažnosti jednotlivých látok. Elektrické teplomery pracujú najčastejšie na princípe závislosti odporu vodiča od jeho teploty (termistor).