ponuka

cz.sk.en.de.es

concalc.com

q

čas


 
ADSRESPONPREVODY

Veličina čas má značku t.

Základnou jednotkou času je sekunda (s). 1 sekunda je čas rovnajúci sa trvaní 9192631770 periód žiarenia, ktoré prísluší prechodu medzi dvoma veľmi jemnými hladinami základného stavu atómu cézia 133.

Čiastkové jednotkou času je milisekunda (ms, 1ms=0,001s). Násobné jednotky času sú minúta (min, 1min=60s), hodina (h, 1h=60min=3600s), deň (d, 1d=24h=1440min=86400s), rok (y, 1a=365d 5h 48min 45,71s).

Čas meriame hodinami rôzneho druhu. Základom každého hodinového stroja je pravidelne sa opakujúci periodický dej, ktorý zaisťuje rovnomernosť chodu hodín. Týmto zariadením je kyvadlo, nepokoj alebo kryštál.

Na Internete sa o presný čas starajú časové servery, teda počítače, na ktorých pracuje program schopný presný čas zisťovať, udržiavať a samozrejme tiež odovzdávať do Vášho počítača, ak si o neho cez Internet povie. Pre prenos času sa po Internete používa protokol (špeciálne navrhnutý jazyk) s označením NTP (Network Time Protocol). Ten je navrhnutý tak, aby vyrovnával časové straty, ku ktorým môže pri prenose dôjsť.